Live-Action Channel wa Sono Mama! Show Casts Yo Oizumi, Ken Yasuda

Hiroyuki Morisaki, Shigeyuki Totsugi, Takuma Otoo also join March 2019 show

Source link